Estudo integrado de Costas areosas no Litoral Atlántico do noroeste península Ibérica. Vulnerabilidade xeomórfica e Escenarios de cambio climático.

A zona costeira é un ambiente complexo, influído polas interaccións dos procesos atmosféricos, hidrodinámicos e sedimentarios. En particular, sectores litorais areosos ou praias, constitúen zonas cun equilibrio dinámico especialmente crítico e sensible a calquera alteración, axustándose continuamente ás variacións dos forzamentos. A presenza de dunas e praias é de crucial importancia, pois constitúen unidades morfosedimentarias moi dinámicas onde alternan a erosión e a sedimentación estacional, e protexen activamente a costa de diferentes impactos.

Obxectivo principal

A proposta ENCLAVE ten como obxectivo principal a implementación dun modelo de vulnerabilidade costeira, que permita a previsión de alteracións morfodinámicas en resposta aos forzamentos das ondas, para protexer o litoral e/ou alertar a poboación.

Resultados do proxecto

Os resultados do proxecto apoiarán aos xestores e as autoridades, na toma de decisión extratéxicas e no manexo costeiro sostíbel. Ademais, o proxecto fortalezará a colaboración entre centros de investigación da Rexión Norte de Portugal e Galiza. Finalmente promoverá as bases de sistemas futuros de risco climático e alerta temperá (CREWS).

O desenvolvemento de estratexias de adaptación específicas en resposta a eventos de tempestades require unha comprensión precisa dos procesos físicos implicados na costa.

Nesta perspectiva, o proxecto postoutoral iniciado e realizado entre 2016 e 2019 permitiu a observación, análise e descrición dos procesos morfolóxicos da costa. A recolleita dunha extensiva base de datos de campo (máis de 50 surveys entre batimetría e perfís de praia-duna) posibilitou a comprensión da interacción entre a hidrodinámica e a morfoloxía no litoral. O proxecto foi desenvolvido en dúas praias de Galiza e Portugal combinando diversas tecnoloxías e equipamentos oceanográficos pertencentes os grupos GEOMA – Universidade de Vigo e OMG-CESAM – Universidade de Aveiro.

No contexto do cambio climático, o incremento no número de tempestades, asociadas ao aumento do nivel medio do mar, pode ter un impacto devastador, que provoca unha extensa erosión, inundacións e danos nas praias, ademais de poñer en perigo a ocupación humana e causar perdas económicas. Por isto, ademais das observacións de campo, unha compoñente importante é o desenvolvemento de ferramentas específicas capaces de prever os impactos das tempestades.

A redución de perigos en zonas litorais é unha prioridade recoñecida a nivel mundial e en particular para a xestión europea tal como recollen os informes globais para o cambio climático (IPCC, 2014) e as estratexias rexionais e comunitarias dos retos sociais expostos no Horizonte 2020 asumido pola de Ciencia, Tecnoloxía Estratexia Española e Innovación.